Taş Hastalıkları

Taş Hastalığı

Yaşamsal faaliyetlerimizin devamı için gerekli olan biyokimyasal işlemlerin sonunda oluşan atık maddelerin vücuttan atılma yerlerinden en önemlisi böbreklerdir. Ayrıca vücut için gerekli bazı maddelerin seviyesinin ayarlanması da böbrekler tarafından yürütülür. Böbrek ve idrar yolları taşları, idrarda çözülemeyen ve atılamayan kristallerin birikip  bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan sert oluşumlardır.

Böbrek ve idrar yolları taş hastalığı ülkemizdeki en yaygın sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Türkiye’de görülme sıklığı %15-18 olarak bildirilmektedir. Taş hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber sıklıkla sebep  yetersiz sıvı alımı, genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, bazı ilaçlar ve hastalıklar olarak sıralanabilir.

Böbrek taşları kimlerde oluşur?

Her insanda taş oluşma riski vardır. Sıklıkla 25–55 yaşlarında görülürken, 30’lu yaşlar hastalığın en sık görüldüğü yaş grubudur. Erkekler kadınlara göre 3 katı daha fazla risk altındadır. Yetersiz sıvı alımı,  sıcak iklim kuşağında yaşamak,  beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık (ailesel öykü), idrar yolu enfeksiyonları, böbrekteki yapısal bozukluklar, bazı bağırsak hastalıkları ve geçirilmiş bağırsak ameliyatları, bazı ilaçlar ve de metabolik hastalıklar taş hastalığı için en bilinen risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Taş hastalığı hiçbir bulgu vermeden başka sebeplerle yapılan radyolojik incelemeler esnasında tesadüfen saptanabileceği gibi hayat kalitesini ciddi oranda bozan şikayetlere de yol açabilmektedir. Taş hastalığına bağlı görülen en sık belirti yan (böğür) tarafta başlayan, şiddeti aralıklarla değişen, kasık bölgesine vurabilen, pozisyon değişikliklerine bağlı şiddeti ve yayılımı değişmeyen ve hayat kalitesini bozan genellikle şiddetli bir ağrıdır. Bunun yanısıra ikinci sıklıkla görülen belirtiler idrarda kanama varlığı ve idrarda yanma hissidir. İdrarda kanama bazen gözle görülebilir düzeyde olabildiği gibi bazen de idrar tahlilinde mikroskopik düzeyde saptanmaktadır. İlaveten, ağrı sebebiyle taş hastalarında bulantı kusma ve enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda ateş, halsizlik gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Taş hastalığında tedavi alternatifleri nelerdir?

Taş hastalığında tedavi prensiplerini taşın yeri, boyutu, idrar akışında tıkanıklık yaratıp yaratmadığı ve şikayetlerin özellikle ağrının şiddeti belirlemektedir. Tedavi alternatifleri:

  • Taşın kendiliğinden düşürülmesi
  • ESWL(Şok Dalga Taş Kırma)
  • Minimal İnvaziv Girişimler (Kapalı Sistem Böbrek ve Üreter Taşı Ameliyatları)
  • Klasik açık taş cerrahisi

Taşın Kendiliğinden Düşürülmesi

Boyutu 4 mm ve altında olan taşların kendiliğinden düşme ihtimali yüksektir. Kendiliğinden düşme ihtimali yüksek olan taşlara yönelik medikal tedavi, sıvı alımının artırılması ve hareketin artırılması yöntemleri kullanılmaktadır.

ESWL (Şok Dalga Taş Kırma)

Nefrit (aynı zamanda glomerulonefrit denir) nefron iltihabına (şişmesine) neden olan bir grup hastalıktır.

Minimal İnvaziv Girişimler (Kapalı Sistem Böbrek ve Üreter Taşı Ameliyatları)

Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahinin tüm alanları gibi ürolojik cerrahi tedavilerde de minimal invaziv yöntemlerin kullanımı yaygın hâle gelmiştir. Minimal invaziv yöntemlerde açık cerrahi kesiler yerine küçük kesiler ya da organların vücut dışına açılan kısımları kullanılarak kamera yardımı ile iç organların görüntülenmesi ve hastalıkların tedavisi amaçlanır.

Endoskopik ürolojik cerrahi ya da endoüroloji alanında böbrek, üreter, mesane ve prostat hastalıklarının açık cerrahi olmaksızın idrar kanalları vasıtasıyla girilerek tedavi edilmesi amaçlanır. Kullanılan enstrümanlar endoskopik cerrahi aletlerdir. Bu cihazların içinde kamera, aydınlatma sistemi ve işlemi yapacak aletlerinin geçirileceği kanallar vardır.

Endoskopik aletler vücutta mevcut olan doğal girişleri kullanarak doğal boşluklara girmeyi amaçlar. Örnek olarak ağız yoluyla mide endoskopisi yapılması, anüs yoluyla kolonoskopi yapılması gösterilebilir. Bazen ciltte yapılan küçük bir kesiden endoskopik aletlerin organ içerisine iletildiği yöntemlerde mevcuttur.

Bu girişimlerde amaç üriner sistemi tehdit eden taştan kurtulmayı sağlamak ve hastanın en kısa zamanda günlük hayata dönmesini sağlamaktır. Üreteroskopik Lazer Litotripsi (Kameralı Kapalı Sistem Böbrek İçi ve İdrar Kanalı Lazer Cerrahisi) ve Perkütan Nefrolitotomi bu grupta yer alan girişimlerdir.

Üreteroskopik Lazer Litotripsi (Kameralı Kapalı Sistem Böbrek İçi ve İdrar Kanalı Lazer Cerrahisi): Böbrek içindeki taş belirli bir boyutun üzerinde kendiliğinden düşmeyecek boyutlarda ise, uygulanan medikal tedaviye rağmen ilerlemiyor ve/veya düşmüyorsa, idrar yolunda tıkanıklık yaratarak idrar akımını engelliyorsa, böbrekte genişlemeye yol açmışsa, , tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyorsa, böbreklerde hasara yol açmışsa girişim gereklidir.

Teknolojik gelişmeler sayesinde daha önceleri taş için açık cerrahi yöntemler tercih edilirken artık günümüzde minimal invaziv girişimler tercih edilmektedir. Bu girişimlerde amaç, böbrek ve/veya üreterin taştan tamamen temizlenmesi ve  hastanın en kısa sürede (aynı gün veya ertesi gün) günlük hayatına dönmesini sağlamaktır. Üreteroskopik Lazer Litotripsi (Kameralı Kapalı Sistem Böbrek İçi ve İdrar Kanalı Lazer Cerrahisi) minimal invaziv girişimler içerisinde en sık kullanılan ve normal hayat dönüşü en hızlı sağlayan yöntem olma özelliğini korumaktadır.

Üreteroskopik Lazer Litotripsi (Kameralı Kapalı Sistem Böbrek İçi ve İdrar Kanalı Lazer Cerrahisi) işleminde dış idrar yolundan (üretra) özel kameralı endoskopik bir alet ile girilir. İdrar kesesine ulaştıktan sonra taşın yerine göre üretere (semirijid üreteroskop kullanılarak) ya da üreterden de geçerek böbreğe (fleksible üreterorenoskop kullanılarak) ulaşılır. Taş üreterde ve/veya böbrekte görüntülenir ve holmium lazerle kum haline gelene kadar kırılarak temizlenir. Taşın kırılması esnasında gerekiyorsa taş tipinin analiz edilmesi amacıyla küçük taş örnekleri alınabilir ve taşın olduğu bölge dışındaki  böbrek boşlukları da gerekiyorsa kameralı sistem sayesinde değerlendirilebilir. Bu endoskopik yöntem sayesinde hastaların çoğunluğu taşsız bir şekilde aynı gün evlerine dönüp bir gün sonrada normal yaşamalarına dönebilirler.

Perkütan Nefrolitotomi: Günümüzde böbrek boşluklarını  dolduran büyük taşlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Üreteroskopik Lazer Litotripsi perkütan cerrahinin birçok görevinin üstlenmiş durumdadır. Perkütan Nefrolitotomide taşın olduğu tarafta sırt bölgesinde böbrek hizasına 0,5 – 1 cm boyutunda bir kesi yapılır. Bu kesi uygun teknikle genişletildikten sonra kameralı sistemle böbrek içerisine giriliri. Taş görüntülenir, kırılır ve böbrek taştan temizlenir.  Hastalar ameliyat sonrası dönemi açık ameliyata göre çok daha rahat geçirmektedir. Hastalarımız genellikle 2 – 3 günde taburcu edilerek günlük aktivitelerine kavuşurlar. Bu, açık böbrek taşı ameliyatı ile karşılaştırıldığında oldukça kısa bir süredir.

Açık Taş Cerrahisi

Günümüzde böbrek ve idrar yolları taşları için açık cerrahi yöntem çok nadir kullanılmaktadır (<%1).